Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Kwaliteit

Kwaliteit/NBEC
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud is lid van de NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige zorgondernemers.
De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Deze wensen en behoeften kunnen sterk uiteenlopen.
De aangesloten leden onderscheiden zich in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud is ook ISO gecertificeerd lid van de NBEC door het Koepelcertificaat van de NBEC. De bij de NBEC aangesloten zelfstandige zorgondernemers bieden zorg- en dienstverlening, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van cliënten. Zij zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat zij uitgaan van uw belangen en dat uw keuzevrijheid bij hen voorop staat. 

Warme Zorg
Lees hier meer informatie over Warme Zorg.

Privacyverklaring
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud, gevestigd aan Dr. Nuijensstraat 80, 1617 KD Westwoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Dr. Nuijensstraat 80 1617 KD Westwoud 0228 - 755 665, www.pastoriewestwoud.nl.
Mike Beemsterboer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Mike Beemsterboer.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mike Beemsterboer.